Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej 

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsproznowice.pl  

Status pod względem zgodności 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Serwis można obsługiwać za pomocą myszki i klawiatury. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, czytelne fonty, aktywne linki. Według analizy serwisu https://validator.utilitia.pl/ serwis spełnia kryteria dostępności na poziomie 7.9/10. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15 

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Dżuła, rozembark@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu -13 4476 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające 

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-22 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach, 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole 

 38-323 Rożnowice 325 

Tel. 13 4476116 

e-mail: roznowice@op.pwww.zsproznowice.pl 

Skróty klawiszowe:  przeglądarkowe

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach zlokalizowany jest w 1 budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Budynek posiada 4 kondygnacje: przyziemie, parter, I piętro i poddasze. Obecnie budynek jest w rozbudowie. Na czas rozbudowy czynne są tylko 2 wejścia w nowej części budynku. Pierwsze wejście mieści się w przyziemiu z możliwością wjazdu wózkiem i dojazdem do pomieszczeń biurowych. Przy drzwiach jest dzwonek alarmowy oraz istnieje możliwość uzyskania pomocy ze strony personelu. Drugie wejście prowadzi na parter po pokonaniu 10 schodów. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych oraz krzesełko dla niepełnosprawnych, które umożliwia pokonanie 3 schodów pomiędzy poziomami budynku. Biegi schodów oznaczone są kontrastowo. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku: 

– brak podjazdu dla niepełnosprawnych, 

– brak parkingu dla osób niepełnosprawnych, 

– brak windy, 

– nie ma pętli indukcyjnych, 

– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 

– nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla 

osób niewidomych i słabowidzących, 

– nie ma tłumacza języka migowego. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.  

Aplikacje mobilne: 

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.