Egzamin gimnazjalny – informacje dla rodziców

 1. ZASADY OGÓLNE

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia.

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 • humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
 • matematyczno – przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki,
 • z języka obcego nowożytnego.

Uczeń Gimnazjum w Rożnowicach przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, natomiast z języka niemieckiego tylko na poziomie podstawowym.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

 1. PRZEBIEG EGZAMINU

Zbiórka uczniów o godzinie 8:30 przed salmi egzaminacyjnymi (według wykazu wywieszonego na drzwiach); uczeń powinien mieć przy sobie aktualną, podstemplowaną legitymację szkolną.

 • około 8:35-8:40 – wchodzenie do sali i zajmowanie miejsca zgodnie z wylosowanym numerem;
 • około 8:45-:8:50 – przedstawiciel uczniów z sali oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – odbiór arkuszy pierwszego zakresu/poziomu w gabinecie dyrektora szkoły;
 • Stosowanie się do poleceń przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego – czynności organizacyjne;
 • rzeczywisty czas pracy z arkuszem;

Przerwa

 • około 10:40 – przedstawiciel uczniów oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – odbiór arkuszy drugiego zakresu/poziomu w gabinecie dyrektora szkoły
 • Powtórzenie czynności jak w pierwszym zakresie.

Każda część egzaminu jest przeprowadzona innego dnia: 18, 19, 20 kwietnia 2018r.

 

Harmonogram

Termin główny Termin dodatkowy
1.       Część humanistyczna18 kwietnia 2018r. (środa)

·         Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

·         Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.       Część matematyczno – przyrodnicza

19 kwietnia 2018r. (czwartek)

·         Z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00

·         Z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.       Język angielski, niemiecki (piątek)

20 kwietnia 2018r.

·         Na poziomie podstawowym – godz. 9:00

·         Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (tylko język angielski)

1.       Część humanistyczna 4 czerwca 2018r. (poniedziałek)

·         Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

·         Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.       Część matematyczno – przyrodnicza

5 czerwca 2018r. (wtorek)

·         Z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00

·         Z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.       Język angielski (środa)

6 czerwca 2018r.

·         Na poziomie podstawowym – godz. 9:00

Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Egzamin z zakresu:

 • Historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut – wydłużenie czasu dla uprawnionych do 20 minut
 • Języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut – wydłużenie czasu dla uprawnionych do 45 minut
 • Część egzaminu z języka angielskiego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym – wydłużenie czasu dla uprawnionych do 20 minut i rozszerzonym – wydłużenie czasu dla uprawnionych do 30 minut. Część egzaminu z języka niemieckiego trwa 60 minut na poziomie podstawowym.

Poszczególne zakresy/poziomy egzaminu rozdzielone są godzinną przerwą. Każdy zakres rozpoczyna się o godzinie określonej
w komunikacie o harmonogramie.

Do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) przystępują uczniowie, którzy:

 1. Z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu lub danego zakresu w kwietniu.
 2. Przerwali lub, którym przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom egzaminu w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 3. Nie odbyli egzaminu, zakresu lub poziomu unieważnionego przez dyrektora OKE lub CKE.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do Sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego (dyrektor szkoły), ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:

 • Pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki linijkę.
 • Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także WNOSIĆ i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 1. UNIEWAŻNIENIE DANEGO ZAKRESU ALBO POZIOMU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO.

W przypadku:

 1. Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadania przez ucznia;
 2. Wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 3. Zakłócenia przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu

Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

UNIEWAŻNIENIE MOŻE NASTĄPIĆ RÓWNIEŻ W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA (PODCZAS SPRAWDZANIA ARKUSZA) NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ LUB ZADANIA.

 1. ZADANIA NA EGZAMINIE

 • Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą.
 • W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć na stronie www.cke.edu.pl w:

 • informatorze o egzaminie gimnazjalnym,
 • przykładowych arkuszach egzaminacyjnych,
 • arkuszach z lat ubiegłych.

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych, zamalowując mały kwadracik.

O konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę przypomina przewodniczącego zespołu nadzorującego na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy z arkuszem. Na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi uczeń otrzymuje dodatkowo 5 minut po zakończeniu pracy z arkuszem.

Uczeń na przeniesienie odpowiedzi na kartę otrzymuje informację od oraz dodatkowe 5 minut po zakończeniu pracy z arkuszem.

Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscach do tego przeznaczonych na kartach rozwiązań zadań otwartych.

 1. WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2018 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił.

Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważane na drodze sądowej:

 • Termin ogłaszania i przekazania szkołom wyników egzaminu gimnazjalnego: 15 czerwca 2018r.
 • Termin wydawania zaświadczeń zdającym: 22 czerwca 2018r.
 1. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika lub innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
 • Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a)
 • Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
 1. Imię i nazwisko zdającego,
 2. PESEL zdającego,
 3. Dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu,
 4. Zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *