Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach

Pragnę Państwa poinformować, że od dnia 25 marca 2020 r. zostaje wznowiona realizacja podstawy programowej w formie tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rodzice  dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III będą otrzymywać od  nauczycieli informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Nauczyciele dołożą starań ,aby dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej  uwzględniał możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

Dla uczniów oddziałów IV -VIII został przygotowany harmonogram bezpośrednich  konsultacji/lekcji/zajęć on-line prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Ponadto na bieżąco nauczyciele oddziałów IV -VIII będą przekazywać materiały i źródła do samodzielnej pracy uwzględniając równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Aby zapewnić Państwu wsparcie, każdy nauczyciel będzie pełnił dyżur, podczas którego będzie pozostawał do Państwa dyspozycji i odpowiadał na pytania, udzielał informacji o postępach dzieci w nauce.

Podczas zdalnego nauczania postępy uczniów oraz zdobyta wiedza i umiejętności będą podlegały ocenianiu. Szczegółowe sposoby monitorowania i i oceniania postępów ucznia zostaną Państwu przekazane na dzienniku elektronicznym. Do Państwa wiadomości zostanie podany plan i forma konsultacji Nauczyciel-Rodzic.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizowanie przez uczniów nauczanie na odległość jest równoznaczne z realizacją obowiązku szkolnego.

Dyrektor Szkoły

                                                                                                                   Ewa Kozieł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *