Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

 

W czerwcu 2019 ostatnich 27 uczniów gimnazjum ukończyło swoje Indywidualne Plany Działań


W czerwcu 2018 26 uczniów klasy III gimnazjum ukończyło udział w projekcie tworząc Indywidualny Plan Działań (IPD)


„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” to projekt, który od września 2017 roku jest realizowany w naszej szkole. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów obecnych oddziałów gimnazjalnych, a jego celem jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 1. Założenia projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
 2. Budżet planowany na działania związane z orientacją zawodową wynosi około
  20 mln zł na lata 2016-2021. W tym około 12 mln na wsparcie tworzenia i funkcjonowania SPiNek w latach 2017-2019.
 3. Cel wsparcie orientacji zawodowej: Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów”, stanowi ich kontynuację, obejmując te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach.
 4. Planowane do realizacji zadania:
 • Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. We wszystkich zainteresowanych publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie WM zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów.
 • Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego, która równocześnie będzie uzupełniać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Uzyskiwanie kwalifikacji doradcy edukacyjno – zawodowego przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych realizujących zadania  z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach: w projekcie istnieje możliwość odbycia przedmiotowych studiów podyplomowych dla nauczycieli pełniących funkcje doradcy w szkole, którzy nie posiadają kwalifikacji. W projekcie organizowane będą cykliczne szkolenia dla doradców zawodowych/nauczycieli prowadzących zajęcia w gimnazjach (realizujących zadania w SPInKa) z zakresu treści merytorycznych zajęć. Planuje się przeprowadzenie co najmniej jednego bloku szkoleniowego rocznie dla doradców. Doskonalenie kadry odbywać się będzie m.in. w oparciu o programy szkoleń przygotowane przez KOWEZiU/ORE.
 • Standaryzacja doradztwa zawodowego oraz wspieranie współpracy podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces przygotowania ucznia  do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych: opracowanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery dla gimnazjów, opracowanie programu zajęć z doradztwa dla gimnazjalistów celem podniesienia jakości prowadzonych zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez ujednolicenie treści programowych, sposobu prowadzenie zajęć, usystematyzowanie oraz standaryzację wykorzystywanych narzędzi oraz materiałów dedykowanych uczniom szkół gimnazjalnych. Program zajęć warsztatowych i indywidualnych zostanie przygotowany  w oparciu o materiały wypracowane w projekcie pilotażowym Festiwal Zawodów oraz w projektach KOWEZiU.
 • Organizacja Festiwalu Zawodów: zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów”. Przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W trakcie targów uczniowie na żywo będą mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem. Targi organizowane będą w marcu i będą trwać trzy dni. Formuła targów zakłada odejście od tradycyjnego schematu prezentacji opartego o stoiska wystawiennicze na rzecz „laboratoriów” promujących poszczególne branże i zawody, przygotowywanych wspólnie przez szkoły zawodowe i pracodawców w tym powstające w subregionach Centra Kształcenia Zawodowego oraz szkoły zagraniczne współpracujące z WM oraz szkołami zawodowymi w Małopolsce. Charakter tych „laboratoriów” będzie w maksymalny sposób przybliżać uczniom rzeczywisty charakter prezentowanych zawodów (pokazy, multimedia, symulacje), ale także wskazywać na ciągłość procesu kształcenia od szkoły ponadgimnazjalnej do rynku pracy. Do roku 2021 zakłada się przeprowadzenie co najmniej 6 edycji targów.
 1. Grupy docelowe:
 • Szkoły gimnazjalne w zakresie utworzenia SPInKa. Zakłada się wsparcie wszystkich zainteresowanych szkół gimnazjalnych w Małopolsce, w tym gimnazjów specjalnych.
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych. Zakłada się objęcie zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów na terenie Małopolski w latach 2016-2021.
 • Doradcy zawodowi/nauczyciele wyznaczeni do pełnienia zadań doradczo-edukacyjnych w gimnazjach poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
 1. Partnerstwo:
 • Lider projektu: Województwo Małopolskie
 • Organy prowadzące gimnazja z terenu WM
 • Partner koncepcyjno-merytorycznym – CPiP PK.

Więcej informacji na https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe