RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ROŻNOWICACH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy Państwa Rodziców i Opiekunów oraz Uczniów, że Administratorem danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole, 38-323 Rożnowice 325  jest Dyrektor Szkoły.  

Dane osobowe Państwa zbierane są i przetwarzane w zakresie dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach oraz w określonych sytuacjach, o których uczniowie są dodatkowo informowani w celu promocji sukcesów uczniów i osiągnięć Szkoły.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom — z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.                                         
W razie nieprawidłowości w zakresie dysponowania danymi przez Szkołę przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe uczniów będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Cofnięcie zgody powinno być dokonane w formie pisemnej.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach:

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Józef Kasprzak,

adres e-mail: iodo@biecz.pl

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako RODO) informuję, że : 

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole  z siedzibą  38-323 Rożnowice 325.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą  e-mail:  iodo@biecz.pl
  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.  
  1. Monitoring obejmuje : korytarze, wejścia do budynku, parking oraz plac zabaw.
  1. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora danych osobowych przez okres maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia nagrania.
  1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.